"Dwudziestolecia" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ oraz Instytut Historii UŚ zapraszają do udziału w gólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.

DWUDZIESTOLECIA. BILANS SUKCESÓW I NIEPOWODZEŃ PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I W LATACH 1989-2009

Termin konferencji: 20-21 X 2009 roku

Rok 2009 dla Polski ma wymiar szczególny – upływa bowiem 20 lat od chwili, w której nastąpiła prawna likwidacja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Moment ten zainspirował organizatorów do zorganizowania konferencji, podczas której podsumujemy dwa dwudziestoletnie okresy w historii odrodzonego państwa polskiego: lata 1918-1939 oraz 1989-2009. Nadrzędnym zamierzeniem organizatorów jest rozpatrzenie i przeanalizowanie podobieństw i różnic między II Rzeczpospolitą oraz Polską z lat 1989-2009. Wystąpienia nie muszą jednakże przedstawiać wyników badań komparatystycznych, mogą koncentrować się na jednym z poruszanych okresów. W ocenie organizatorów obrady winny skoncentrować uwagę uczestników wokół następujących zagadnień (obszarów tematycznych):

 • Życie polityczne, założenia ideologiczne i myśl polityczna a rozwiązania praktyczne;
 • Przemiany gospodarcze;
 • Relacje miedzy prowincją a centrum. Regionalizm;
 • Funkcjonowanie Kościołów i związków religijnych;
 • Problemy edukacji i wychowania;
 • Kształtowanie systemu prawnego;
 • Polityka zagraniczna, w tym współpraca ponad (trans) graniczna;
 • Rola mniejszości narodowych i etnicznych;
 • Samorząd lokalny – perspektywy rozwoju aglomeracji miejskich;
 • Społeczeństwo i jego struktura;
 • Postrzeganie Polski międzywojennej przez elity polityczne po 1989 roku;
 • Przeobrażenia architektoniczne oraz wiodące trendy w kulturze.

Obrady toczyć się będą w Katowicach w gmachu Wydziału Nauk Społecznych. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. W kwocie tej organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały konferencyjne, recenzowaną publikację pokonferencyjną. Uczestnicy zobowiązani są do indywidualnego pokrycia kosztów dojazdu. Zgłoszenie uczestnictwa oraz temat wystąpienia prosimy przesłać na załączonych kartach zgłoszeniowych listownie lub pocztą elektroniczną do 15 lutego 2009 roku. Karty proszę kierować pod adres: Instytut Historii, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice lub na podane adresy poczty elektronicznej sekretarzy.

Szczegółowe informacje, wraz z ramowym programem obrad oraz numerem konta, pod który należy dokonywać wpłat, prześlemy Państwu po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

W imieniu organizatorów
Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz
 • Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
 • Dr hab. Anna Glimos-Nadgórska
 • Dr hab. Sylwester Fertacz

Sekretarze konferencji:

 • Dr Lech Krzyżanowski: e-mail lech.krzyzanowski@us.edu.pl
 • Dr Maciej Fic: e-mail maciej.fic@us.edu.pl
 • Dr Miłosz Skrzypek: e-mail milosz.skrzypek@us.edu.pl

Projekt dotowany z budżetu Województwa Śląskiego.

ZałącznikRozmiar
program konferencji poprawny.pdf288.32 KB